REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje postup kupujícího a prodávajícího při uplatnění práv z vadného plnění a poskytnuté záruky za jakost, v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.apokryf.cz, jehož provozovatelem je APOKRYF SHOP, s. r. o., se sídlem Bayerova 804/36, Brno, identifikační číslo: 06273769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně Č.j. 00215724 (dále jen „prodávající“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Kupující před uzavřením smlouvy vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen a souhlasí s jejich obsahem.

Veškeré právní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené reklamačním řádem a obchodními podmínkami se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník v aktuálním znění (dále jen NOZ). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se postup při uplatnění práv z vadného plnění a záruky za jakost také Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění.

Postup při uplatnění práv z vadného plnění a vyřizování reklamace

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Přičemž kupující spotřebitel doručí reklamované zboží na adresu prodávajícího.

Zboží můžete reklamovat následujícími způsoby.

  1. Osobně v některé z našich provozoven, které umožňují osobní vyzvednutí objednávky z eshopu. Kontakty a otevírací doby uvedeny zde: https://www.apokryf.cz/vydejni-mista,

  2. poštou na adrese: Apokryf.cz, Reklamace, Budovcova 2, 612 00 Brno Královo Pole.

Kupující je povinen předat prodávajícímu vadné zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně případného příslušenství.

Pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení doporučujeme při uplatnění reklamace předložit kopii kupního dokladu, fakturu nebo řádně vyplněný záruční list.

Kupující uvede důvod reklamace (popis reklamované vady) a své kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mail), abychom jej mohli kontaktovat s informací o vyřízení reklamace.

Pro rychlejší vyřízení můžete předem dát vědět na [email protected].


Volba způsobu řešení reklamace


Obchodní podmínky prodávajícího obsahují informace o právech z vadného plnění a zárukách za jakost. Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.Spotřebitel v souladu s Občanským zákoníkem volí mezi:

Výměna vadného zboží za jiné

Nad rámec zákona prodávající nabízí jako pátou alternativu řešení reklamace výměnu vadného zboží za zboží jiné. Tento způsob řešení je v případě uznání reklamace možné uskutečnit dvěma způsoby:

- zboží vyměníme za jiné v místě zakoupení, nebo

- kupující si vytvoří novou objednávku s osobním odběrem na stejném výdejním místě. Zboží pak vyměníme při vyzvednutí. Nové zboží musí mít stejnou či vyšší hodnotu než původní. Cenový rozdíl může kupující doplatit pouze hotově.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Další práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího


O uplatnění reklamace sepíše prodávající s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.


Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.)O vyřízení je kupující prokazatelně informován, zpravidla emailem nebo telefonicky.

V případě oprávněné reklamace má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním tohoto práva. Jejich výši je spotřebitel povinen řádně doložit. V případě uznané reklamace má kupující zejména nárok na proplacení poštovného. Zašlete své číslo účtu a kopii či fotografii podacího lístku z ČP na [email protected].

V případě, že prodávající posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost spolu s řádným odůvodněním v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné v obvyklé výši a to od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 22.8.2018

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.